Andmekaitsetingimused • Käimlarent

Kes me oleme – vastutav andmetöötleja


Ettevõtte nimi: Käimlarent OÜ (bränd KÄIMLARENT)
Aadress: Jaama 1, Rapla linn
Telefon: +372 5555 5586
E-post: info@kaimlarent.ee
Koduleht: www.kaimlarent.ee
Privaatsustingimused kehtivad alates 25.05.2018

Isikuandmete kaitse on meie töös väga oluline ning suhtume oma klientide ja koostööpartnerite
andmetesse täie tõsidusega. Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid KÄIMLARENT järgib,
leiate sellest dokumendist, milliseid isikuandmeid KÄIMLARENT teie kohta kogub, milleks neid
kasutame ja kellel on neile ligipääs. Palun leidke aega, et käesolevat privaatsuspoliitikat lugeda ning
võtke meiega julgesti ühendust, kui teil tekib sellega seoses täiendavaid küsimusi või ettepanekuid.

KÄIMLARENT kogub andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte www.kaimlarent.ee ja viiakse seal läbi mõni toiming. Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed.
Küll aga kogume veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevatel viisidel:

  • kasutaja e-postiaadress – liitumine uudiskirjaga või tellinud e-poest;
  • kasutaja nimi ja e-postiaadress – kui olete saatnud meile kirja;
  • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli kasutamisel.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest
õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi
„GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.
KÄIMLARENT austab teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega.

Terminoloogia ja definitsioonid

KÄIMLARENT (juriidiline nimi on Käimlarent OÜ) privaatsuspoliitika baseerub GDPR-il. Meie poolt
rakendatav privaatsuspoliitika peab olema arusaadav ja mõistetav nii lehe külastajatele kui ka meie
lepingulistele klientidele ning koostööpartneritele. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma õigustest
üheselt aru, oleme lahti kirjutanud olulisemad terminid.
Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse;
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta;
tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise
identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle
füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise
või sotsiaalse tunnuse põhjal;
Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või
automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine,
korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine,
lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel
avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete
kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige selliste
aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste,
majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või
liikumisega;
Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi
või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise
töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava
töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;
Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes
töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;
Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida
teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel
või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud;
Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele
isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte.
Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega
saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad
kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise
eesmärkidele;
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud
andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda
vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;
Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega
andmesubjekt, kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta
käivate isikuandmete töötlemisega.

Milliseid isikuandmeid KÄIMLARENT kogub ja kuidas neid kasutatakse?

Veebilehe statistika

KÄIMLARENT soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada
kasutajakogemust salvestatakse teie kohta KÄIMLARENT kodulehte külastades muuhulgas järgnev
informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress,
kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu
kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame
anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse isikuga.
Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab KÄIMLARENT
automatiseeritud tööriista Google Analytics ja Facebook Pixcel.

Logid

Server, mis majutab KÄIMLARENT veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete
(veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg).
Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane
toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Mis on küpsised

Soovitatav tekst: Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate ko

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehti
külastate.

Kuidas KÄIMLARENT kasutab küpsiseid?

KÄIMLARENT koduleht kasutab küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid
tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie kodulehel. Eelkõige
kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede
külastamisel.
Pea meeles, et kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast
veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad püsida arvutis päevades, kuudes või aastaid. Taolised
küpsised aitavad suunata teile ka internetireklaami.

Küpsiste keelamine ja kustutamine

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate
kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma
isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siinkohal märgime ära, et kui soovite nii teha, siis võib
juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning
teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada

Profileerimine

KÄIMLARENT võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida
KÄIMLARENT veebilehe külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid
profiile ei koostata.

Päringud

Kui soovite KÄIMLARENT kodulehe e-poe kaudu osta KÄIMLARENT -lt teenust või saada selle kohta
rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites
vastava kontaktivormi, kasutades Chati võimalust või saates e-kirja või teostada tellimus läbi e-poe.
Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi,
kontaktandmed (e-post, telefoninumber), ettevõtte nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.
Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte ja selle
esindajate kohta. Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi KÄIMLARENT töötajad või
lepingulised koostööpartnerid. Kui esitate päringu kontaktivormi või e-poe kaudu, võib
isikuandmetele ligi pääseda ka meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner.
KÄIMLARENT teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse
konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada kolmandatele isikutele
kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.
KÄIMLARENT kliendi tellimusel osutab KÄIMLARENT tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei
muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.
Päringutest kogutud isikuandmeid säilitame nii kaua kuni kehtib allkirjastatud kliendileping. Kui
kliendilepingut ei allkirjastatud, siis säilitatakse isikuandmeid vaid statistilisel eesmärgil
(müügistatistika) 5 aastat alates päringu esitamisest. KÄIMLARENT -il on õigustatud huvi teha
müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks.

Käimlarent OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Käimlarent OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Teenuse osutamine klientidele

Kui KÄIMLARENT osutab teile või teie ettevõttele teenust, siis toimub samuti isikuandmete
töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.
KÄIMLARENT klientide isikuandmeid töötleme eelkõige kliendilepingute ja pakkumiste
ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid
isikuandmeid: ettevõtte esindajate nimed, kontaktandmed, ametipositsioonid ning krediidiinfo
päringust saadud andmed ettevõtte ja selle esindajate kohta. Loetletud isikuandmeid töötleme nii
kaua kuni kehtib leping ning nendele pääseb ligi lisaks KÄIMLARENT töötajatele meie lepinguline
raamatupidaja. Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine
andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete
võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.
Kliendisuhte ajal ja 7 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientide isikuandmeid statistilisel
eesmärgil (müügistatistika) ning kliendilepingute arhiveerimiseks. KÄIMLARENT -il on õigustatud huvi
teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks ja oma klientidega seotud
dokumentide säilitamiseks.
Võlgnevuste tekkimisel haldame Teie isikuandmeid seni kuni võlgnevus tasutakse või kui arve läheb
üle kahe kuu maksetähtaja, siis peame võlgnevuse avaldama avalikes kanalites (näiteks Creditinfo) ja
üle kolme kuu, peame edastama võlgnevuse kohtusse. KÄIMLARENT -l on õigustatud huvi oma
klientidelt võlgnevusi sisse nõuda, kui võlgnevusi peaks tekkima klientidele osutatud teenuste puhul.
Töötleme klientide isikuandmeid kliendisuhte ajal ja endiste klientide isikuandmeid 5 aastat peale
kliendisuhte lõppu ka teenuste otseturunduse ettevalmistamiseks. KÄIMLARENT -l on õigustatud
huvi säilitada oma praeguste ja endiste klientidega ärialast suhet.

Turundus

KÄIMLARENT soovib oma klientide, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, tuua
asjakohaseid uudiseid KÄIMLARENT teenuste kohta, näiteks kutseid KÄIMLARENT korraldatavatele
koolitustele ning muud KÄIMLARENT ärisektoriga seotud informatsiooni.
Liitudes meie uudiskirjaga veebilehel www.kaimlarent.ee , saadame teile edaspidi e-posti teel
uudiseid ettevõtte tegemistest, uutest blogipostitusest maksimaalselt 2 korda kuus. E-posti teel
turunduslike teadete saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti.
Teatud juhtudel, kui tegemist on füüsiliste isikutega, peame e-posti teel turunduslike teadete
saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Kui te pole taoliseks isikuandmete töötlemiseks
nõusolekut andnud, siis sellel eesmärgil me teie isikuandmeid ei töötle. Nõusolek ei aegu, aga kui te
ei soovi enam turunduslike teateid saada, siis saate end mugavalt kirja lõpus oleva lingi (“eemalda
listist” või “unsubscribe”) abil listist eemaldada. Samuti jääb teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid
teie isikuandmete töötlemisele otseturunduslikul eesmärgil.
KÄIMLARENT saadab teile e-kirja, võib KÄIMLARENT koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta
selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid
seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. Taoline informatsioon
salvestub kontakti ajalukku.
Võime hinnata enne uudiskirja saatmist oma kontaktide käitumist (kontakti ajaloost saadud andmeid,
KÄIMLARENT korraldatud üritustel osalemist jne). See on vajalik selleks, et saaksime saata teile eposti teel personaalsemaid teateid. KÄIMLARENT-l on õigustatud huvi mõista oma kontaktide
vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot.
Teadke, et kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või
mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (n-ö lookalike
audience) Facebookis, Google’is, LinkedInis ja/või Instagramis reklaame. Nendel eesmärkidel
töötleme teie isikuandmeid maksimaalselt 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest.
KÄIMLARENT -l on õigustatud huvi saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks
nendega ärialast infot.
Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi
KÄIMLARENT töötajad või lepingulised partnerid. Isikuandmetele võib ligi pääseda ka meile IT
teenuseid ja raamatupidamist pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et
tagada isikuandmete turvalisus.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi kaitsta

Kontakteerudes KÄIMLARENT -ga e-posti info@kaimlarent.ee teel, võite teostada oma järgnevaid
õigusi

  • õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
  • õigust isikuandmete parandamisele;
  • õigust isikuandmete kustutamisele;
  • õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
  • õigust nõusoleku tagasivõtmisele.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest
õigusaktidest.
Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta esmalt ühendust meiega, kirjutades
selleks info@kaimlarent.ee Kui kokkulepet ei saavutata, on Teil õigus esitada kaebus Eesti
Andmekaitse Inspektsioon-le.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

KÄIMLARENT töötajad või lepingulised partnerid. Isikuandmetele võib ligi pääseda ka meile IT
veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega
nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest
kõiki seotud isikuid e-posti või telefoni teel.
Kui Teil tekib meie andmetöötlusega küsimusi, pöörduge julgesti meie poole saates päringu
info@kaimlarent.ee