Välikäimla renditingimused • Käimlarent

Välikäimla renditingimused

 1. Lepingu pooled
  1. Käimlarent OÜ, registreerimis number 12240979, aadress Jaama 3, Rapla, keda esindab juhatuse liige Hendrik Helandi, edaspidi nimetatud Rendileandja
  2. Rendile võtja. Juriidiline või füüsiline isik kes kinnitab hinnapakkumise või tellib kauba e-poest.
 2. Lepingu dokument
  1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust (edaspidi Leping), lisadest ja muudatustest. Lepingu lahutamatuks lisaks on Rendileandja poolt koostatud hinnapakkumine. Tellides kauba või teenuse e-poest www.kaimlarent.ee nõustub rendile võtja käesolevate renditingimustega.
 1. Lepingu objekt
  1. Rendileandja annab ja Rentnik võtab rendile välikäimla või muu hinnapakkumises nimetatud vara (edaspidi vara). Ühe välikäimla maksumus on 500 eurot. Muu vara väärtus on harilik turuväärtus.
  2. Rendileandja annab Rentnikule Vara ajutiseks kasutamiseks tasu eest Lepingus toodud tingimustel.
 2. Lepingu tähtaeg
  1. Leping pikeneb automaatselt ühe kuu võrra kui tellija ei ole avaldanud soovi lepingu lõpetamiseks.
  2. Tellija kohustub rendilepingu lõpetamiseks tellima välikäimla äraveo kirjutades e mailile info@kaimlarent.ee 3 tööpäeva enne äravedu.
  3. Juhul kui tellija ei ole teavitanud rendileandjat 3 tööpäeva ette äraveo soovist käimlaid ära ei viida (välja arvatud sündmustele tellitud käimlad)
 3. Rendi maksmise tingimused
  1. Rentnik kohustub tasuma Rendileandjale renti.
  2. Rendimäär vara kasutamise eest on sätestatud hinnapakkumises, mis on rendilepingu lahutamatu osa.
  3. Transpordi hind objektile on sätestatud hinnapakkumises.
  4. Välikäimla puhastuse hind tellimisel on sätestatud hinnapakkumises.
  5. Lisateenuste eest kohustub Rentnik tasuma vastavalt Rendileandja hinnakirjale või hinnapakkumisele.
  6. Hindadele lisandub käibemaks 20%.
  7. Rendi tasumise viivitamisel on Rendileandjal õigus Rentnikult sisse nõuda 0,2% päevas maksmata summalt. Rendi tasumisega viivitamisel on rendile andjal õigus leping ennetähtaegselt lõpetada.
  8. Rendile võtja kohustub rendile andjale hüvitama kõik lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud kulud.
  9. Tasu maksmisega viivitamisel kohustub rendile võtja hüvitama rendile andjale kõik kulud mis on seotud võlgnevuse väljanõudmisega sealhulgas inkassofirma tasu ja viivised.
 4. Rentniku kohustused
  1. Kasutada Vara vastavalt selle otstarbele ja tagama Vara säilimise.
  2. Rendile võtja kohustub hoolitsema selle eest, et käimla kogumispaaki ei satuks prügi ja ohtlikke jäätmeid. Lubatud on reostusgruppi rg3 kuuluv reovesi.
  3. Kasutama vara määratud objektil.
  4. Võimaldama Rendileandjal vajadusel ligipääsu Varale, teostamaks puhastust-tühjendust.
  5. Tasuma õigeaegselt renti ja kõik Vara valdamise ja kasutamisega seotud kulud.
  6. Tagastama Vara Rendileandjale Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel samaväärses seisukorras nagu vastuvõtmisel, arvestades normaalset kulumist.
  7. Vara rikkumisel kohustub puudused kõrvaldama või kokkuleppel Rendieandjaga nende puuduste kõrvaldamise hüvitama.
  8. Rentnik kohustub paigaldama käimla asukohta mis ei ole kõvakattega teest kaugemal kui 7 meetrit.
 5. Rentniku õigused
  1. Kasutada Vara vastavalt selle otstarbele.
 6. Rendileandja kohustused
  1. Andma rentnikule üle tehniliselt heas seisukorras, kasutamiseks ette valmistatud Vara eelnevalt kokku lepitud objektil kasutamiseks.
  2. Teostama Lepingu kehtivuse ajal Varale remonti antud Lepingu tingimustel.
  3. Teostama välikäimla hooldust – puhastust tellimisel.
 7. Piirangud vara kasutamisel
  1. Rentnik ei tohi Vara edasi anda kolmandatele isikutele, sh. anda allrendile või muul alusel kasutusse.
  2. Rentnik ei tohi Vara viia mujale Lepingus näidatud aadressilt ilma Rendileandjat sellest kirjalikult informeerimata.
 8. Rentniku vastutus Vara säilimise eest
  1. Juhul, kui Vara on rikutud, kaotsi läinud või oluliselt kahjustatud, on Rentnik kohustatud hüvitama Rendileandjale punktis 3.1. toodud vara maksumuse vastavalt hävinud, kaotsi läinud või oluliselt rikutud vara väärtusele hiljemalt ühe (1) nädala jooksul vastavasisulise akti allkirjastamisest.
  2. Rentnik kannab vastutust Vara säilimise eest alates Vara vastuvõtmise hetkest kuni hetkeni, mis Vara tagastatakse Rendileandjale üleandmise- vastuvõtmise akti alusel.
  3. Vara hävimine, kaotsiminek või oluline rikkumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei vabasta ega vähenda Rentniku vastustust.
 9. Lepingu lõppemine
  1. Vara tagastamisel Rentniku poolt kooskõlas punktiga 6.5.
  2. Renditud Vara hävinemisel või kaotsiminekul.
 10. Vaidluste lahendamine
  1. Juhul, kui Pooltel ei õnnestu lahendada Lepingust tulenevaid erimeelsusi.läbirääkimiste teel, lahendab vaidlused inkassofirma või kohus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

13 Rendile võtja nõustub käesolevate rendi tingimustega

13.1. Kinnitades hinnapakkumise e-maili teel.

13.2. Tellides vara või teenuse e-poest www.kaimlarent.ee.

13.3. Tellides vara või teenuse telefoni teel.