Käimlarent OÜ

Renditingimused

Käimarent OÜ renditingimused

 1. Lepingu pooled
  1. Käimlarent OÜ, registreerimis number 12240979, aadress Jaama 1, Rapla, keda esindab juhatuse liige Hendrik Helandi, edaspidi nimetatud Rendileandja
  2. Rendilevõtja. Juriidiline või füüsiline isik, kes kinnitab hinnapakkumise või tellib kauba e-poest või telefoni teel.
 2. Lepingu dokument
  1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust (edaspidi Leping), lisadest ja muudatustest. Lepingu lahutamatuks lisaks on Rendileandja poolt koostatud hinnapakkumine. Tellides kauba või teenuse e-poest www.kaimlarent.ee emaili või telefoni teel nõustub rendilevõtja käesolevate renditingimustega. 
 1. Lepingu objekt
  1. Rendileandja annab ja Rendilevõtja võtab rendile välikäimla või muu hinnapakkumises nimetatud vara (edaspidi vara). Ühe välikäimla maksumus on 700 eurot. Muu vara väärtus on harilik turuväärtus.
  2. Rendileandja annab Rendilevõtjale Vara ajutiseks kasutamiseks tasu eest Lepingus toodud tingimustel.
 2. Lepingu tähtaeg
  1. Lepingu tähtaeg lepitakse poolte vahel kokku tellimust esitades. 
  2. Leping pikeneb automaatselt ühe kuu võrra kui Rendilevõtja ei ole avaldanud soovi lepingu lõpetamiseks.
  3. Rendilevõtja kohustub rendilepingu lõpetamiseks tellima välikäimla äraveo kirjutades e mailile info@kaimlarent.ee 3 tööpäeva enne äravedu. 
  4. Juhul kui Rendilevõtja ei ole teavitanud rendileandjat 3 tööpäeva ette äraveo soovist käimlaid ära ei viida (välja arvatud sündmustele tellitud käimlad) ja leping pikeneb automaatselt 1 kuu võrra. 
 3. Rendi maksmise tingimused
  1. Rendilevõtja kohustub tasuma Rendileandjale renti.
  2. Rendimäär vara kasutamise eest on sätestatud hinnapakkumises, mis on rendilepingu lahutamatu osa.
  3. Transpordi hind objektile on sätestatud hinnapakkumises või hinnakirjas.
  4. Välikäimla puhastuse hind tellimisel on sätestatud hinnapakkumises või hinnakirjas.
  5. Lisateenuste eest kohustub Rendilevõtja tasuma vastavalt Rendileandja hinnakirjale või hinnapakkumisele.
  6. Hindadele lisandub käibemaks 22%.
  7. Rendi tasumise viivitamisel on Rendileandjal õigus Rendilevõtjalt sisse nõuda 0,2% päevas maksmata summalt. Rendi tasumisega viivitamisel on Rendilevõtja õigus leping ennetähtaegselt lõpetada.
  8. Renditasumisega viivitamisel üle 14 päeva on Rendiandjal õigus keelduda graafikujärgsete kui ka lisahoolduste teostamisest. Sellisel juhul kohustub Rendilevõtja tasuma renti hinnapakkumises sätestatud mahus kuni lepingu lõppemiseni.
  9. Rendilevõtja kohustub rendile andjale hüvitama kõik lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud kulud.
  10. Tasu maksmisega viivitamisel kohustub Rendilevõtja hüvitama rendile andjale kõik kulud mis on seotud võlgnevuse väljanõudmisega sealhulgas inkassofirma tasu ja viivised.
 4. Rendilevõtja kohustused
  1. Kasutada Vara vastavalt selle otstarbele ja tagama Vara säilimise.
  2. Rendilevõtja kohustub hoolitsema selle eest, et käimla kogumispaaki ei satuks prügi ja ohtlikke jäätmeid. Lubatud on reostusgruppi rg3 kuuluv reovesi.
  3. Kasutama vara määratud objektil.
  4. Võimaldama Rendileandjal vajadusel ligipääsu Varale, teostamaks puhastust-tühjendust ja äravedu. 
  5. Tasuma õigeaegselt renti ja kõik Vara valdamise ja kasutamisega seotud kulud.
  6. Tagastama Vara Rendileandjale Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel samaväärses seisukorras nagu vastuvõtmisel, arvestades normaalset kulumist.
  7. Vara rikkumisel kohustub puudused kõrvaldama või kokkuleppel Rendieandjaga nende puuduste kõrvaldamise hüvitama.
  8. Rendilevõtja kohustub paigaldama käimla asukohta mis ei ole kõvakattega teest kaugemal kui 7 meetrit.
  9. Rendilevõtja kohustub teostama objektil talveperioodil lumetõrje töid, et tagada hooldusautole ligipääs hoolduse, paigalduse ja äraveo teostamiseks. 
  10. Rendilevõtja kohustub hüvitama kõik lisakulud mis tekivad seoses vara äraveoga. 
 5. Rendilevõtja õigused
  1. Kasutada Vara vastavalt selle otstarbele.
 6. Rendileandja kohustused
  1. Andma Rendiandjale üle tehniliselt heas seisukorras, kasutamiseks ette valmistatud Vara eelnevalt kokku lepitud objektil kasutamiseks.
  2. Teostama Lepingu kehtivuse ajal Varale remonti antud Lepingu tingimustel.
  3. Teostama välikäimla hooldust – puhastust tellimisel.
 7. Piirangud vara kasutamisel
  1. Rendilevõtja ei tohi Vara edasi anda kolmandatele isikutele, sh. anda allrendile või muul alusel kasutusse.
  2. Rendilevõtja  ei tohi Vara viia mujale Lepingus näidatud aadressilt ilma Rendileandjat sellest kirjalikult informeerimata.
 8. Rendilevõtja vastutus Vara säilimise eest
  1. Juhul, kui Vara on rikutud, kaotsi läinud või oluliselt kahjustatud, on Rendilevõtja kohustatud hüvitama Rendileandjale punktis 3.1. toodud vara maksumuse vastavalt hävinud, kaotsi läinud või oluliselt rikutud vara väärtusele hiljemalt ühe (1) nädala jooksul vastavasisulise akti allkirjastamisest.
  2. Rendilevõtja kannab vastutust Vara säilimise eest alates Vara vastuvõtmise hetkest kuni hetkeni, mis Vara tagastatakse Rendileandjale üleandmise- vastuvõtmise akti alusel.
  3. Vara hävimine, kaotsiminek või oluline rikkumine Rendilevõtja mitteolenevatel põhjustel ei vabasta ega vähenda Rendilevõtja vastustust.
 9. Lepingu lõppemine
  1. Vara tagastamisel Rendilevõtja poolt kooskõlas punktiga 6.5.
  2. Renditud Vara hävinemisel või kaotsiminekul.
 10. Vaidluste lahendamine
  1. Juhul, kui Pooltel ei õnnestu lahendada Lepingust tulenevaid erimeelsusi läbirääkimiste teel, lahendab vaidlused kohus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
  2. Kõik pretentsioonid renditeenuste, välikäimla hoolduse ja transpordi küsimustes tuleb esitada koheselt või hiljemalt 7 tööpäeva jooksul peale probleemi ilmnemist kirjalikult e-posti aadressile info@kaimlarent.ee  

13 Rendilevõtja nõustub käesolevate rendi tingimustega

13.1. Kinnitades hinnapakkumise e-maili teel.

13.2. Tellides vara või teenuse e-poest www.kaimlarent.ee.

13.3. Tellides vara või teenuse telefoni teel.

Ostukorv
Scroll to Top